10.05.2024

2024 Yaz Dönemi Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Sınav İlanı

Kur'an kurslarımızda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kadrolu veya sözleşmeli personel ile
yürütülmesinin esas olduğu ancak eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli personelle
yürütülememesi durumunda hizmetlerin aksamaması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde ek ders ücreti
karşılığında geçici öğreticiler görevlendirilebilmektedir.
Bu itibarla; İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Yaz Kur'an Kurslarında ihtiyaç halinde görevlendirilmek
üzere "Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği (Kadın- Erkek) Sınavı" yapılacaktır.
Bu kapsamda yapılacak Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sınavı ile ilgili olarak;
I. BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aranan genel şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde
belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3- Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,
4- 2022 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için
KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan almış olmak,
5- İmam Hatip Lisesi veya dini yüksek öğrenim mezunu olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar; Ek-1'de yer alan dilekçe ile birlikte müracaatlarını,
10/05/2024-24/05/2024 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde görev almak istediği İlçe
Müftülüğüne yapacaktır.
2- Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin talebi dikkate alınmayacaktır.
1/43- Dilekçede adayların mezuniyet belgesi veya diplomasının 2022 yılı KPSS (B) grubu puan
türünü gösterir sonuç belgesiyle uyumlu olması zorunludur.
4- Başvuru evraklarının hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak ilgili
birime teslim edilmesinden adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6- İlçe müftülüklerindeki sorumlu personel, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile
ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra dilekçeleri işleme koyacaktır. Belgeleri
eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe,
2- T.C Kimlik Nolu Nüfus Cüzdani fotokopisi,
3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya barkodlu e-devlet çıktısı,
4- 2022 Yılı KPSS (DHBT) Barkodlu Sonuç Belgesi,
5- Varsa Hafızlık Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi,
6- Varsa; okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü (lisans/ön lisans) veya
meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezuniyet belgesi/diploması ya da Başkanlığımızca kabul edilen
sertifika/kurs bitirme belgelerinden birini eklemeleri gerekmektedir.
IV. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular denizli.diyanet.gov.tr internet sitesinden ilan
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
V. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI
1- Şartları tutan adayların sınavı mülakat şeklinde yapılacaktır.
2- KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar, KPSS (DHBT)'den 60'ın altında puan alanlar ve
KPSS (DHBT) puanı olmayanların her biri kendi kategorilerinde değerlendirmeye alınacaktır.
3- Sınav Tarihi: 29/05/2024 - Saat: 09:00
Başvurunun çok olması sınavın ilk gün tamamlanamaması halinde ertesi gün (30.05.2024)
aynı yer ve saatte sınava (mülakat) devam edilecektir.
Sınav Yeri: Üçler Mh. Hilal Camii / Merkezefendi / DENİZLİ
4- Adaylar, kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken
yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
5- Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
6- Sınav konuları aşağıdaki alanlardan olacaktır.
.Kur'an-ı Kerim (70 Puan)
.Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 Puan)
.Hitabet (10 Puan)
VI. SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE GÖREVLENDİRME
1. Başarılı sayılabilmek için mülakatta 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

2/42. Görevlendirmeler, öncelikle 2022 yılı KPSS (DHBT)'den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav
sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı
sıralamasına göre yapılacaktır. (Söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması
alınarak hesaplanacaktır.)
3. Geçici Öğretici ihtiyacı 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu
başarılı olan adaylarla karşılanamaması halinde; 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60'ın altında olup sözlü
sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav
puanı sıralamasına göre görevlendirme yapılacaktır.
4. En az İmam Hatip Lisesi mezunu olup KPSS (DHBT) puanı olmayanlar, KPSS (DHBT) puanı
olan ve mülakatta başarılı olanların görevlendirilmesinden sonra, geçici öğretici ihtiyacının halen
karşılanamaması durumunda, bu kategoride sınava girip başarılı olmaları halinde, başarı sıralaması
dikkate alınmak suretiyle, Diyanet İşleri Başkanlığının 09.08.2021 tarih ve 1526038 sayılı yazısına
istinaden, görevlendirme yapılabilecektir.
5. Başarılı olan adaylar, müracaat ettiği ilçede görev alacak olup, görevlendirmeler adayların
başvuruda bulunduğu ilçe müftülükleri tarafından yapılacaktır. Ancak; başarılı olanlar, istemeleri
durumunda ve ihtiyaç olması halinde diğer ilçelerde de puan sıralamasına göre görev alabileceklerdir.
6. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge
verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi
yerleştirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret
ödenmiş ise bu ücret yasal yollardan tazmin edilecektir.
7. Ek Ders Ücreti Karşılığında Çalıştırılacak Geçici öğreticilere yönelik gerçekleştirilecek
mülakatlarda başarılı olanlar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
hükümleri kapsamında Arşiv Araştırması yaptırılacak ve kişilerin durumları yine aynı Kanun'un 7 nci
maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde teşekkül ettirilecek Komisyonlar tarafından
değerlendirilecektir. Bu kapsamda terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler, geçici öğretici olarak
görevlendirilmeyecektir.
8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
geçerlidir.
9. Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilecek talimatlar
bağlayıcıdır. Bu nedenle söz konusu Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.
10. Bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır.
11. Sınavla ilgili diğer hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği
Sınavını gerçekleştiren İl Müftülüğü Sınav Komisyonunca değerlendirilecektir.

Abdullah Pamuklu

Denizli İl Müftüsü